Nabór na głównego księgowego

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Zgierzu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego

Miejsce wykonywania pracy: Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka w Zgierzu     ul. J. Tuwima  21   95-100 Zgierz

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Termin zatrudnienia: sierpień 2014 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem głównego księgowego:

1.Posiada obywatelstwo polskie;

2.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;

3.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;

4.Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego (spełnienie jednego z poniższych warunków):

1)   ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

2)    ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

3)    posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

4)    posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

5.Znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy, przepisów dotyczących  podatków oraz umiejętność korzystania z nich.

6.Znajomość księgowości budżetowej;

7.Biegła obsługa komputera.

Wymagania dodatkowe:

1.Umiejętność obsługi programów komputerowych Płatnik, Vulcan oraz przekazu elektronicznego;

2.Rzetelność, sumienność, umiejętność korzystania z przepisów prawa, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1.Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2.Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

3.Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

5.Przygotowanie projektu budżetu oraz harmonogramu wydatków;

6.Prawidłowe pobieranie i odprowadzanie dochodów;

7.Nadzór nad prawidłowym przebiegiem przyjmowania składników majątkowych, ich ewidencjonowania oraz przestrzeganie zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia;

8.Rozliczanie inwentaryzacji składników majątku;

9.Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości  budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, prognoz  wydatków i dochodów;

10.Nadzór nad prawidłowym naliczaniem zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie;

11.Sporządzanie list płac oraz wypłacanie wynagrodzeń pracownikom;

12.Sporządzanie sprawozdań statystycznych lub innych, jeżeli istnieje taka konieczność;

13.Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw finansowych placówki;

14.Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych;

15.Przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w placówce;

16.Należyte zabezpieczanie i przechowywanie dokumentów finansowo – księgowych.

Wymagane dokumenty:

1.List motywacyjny;                                                                                                                                     

2.Życiorys – curriculum Vita;                                                                                                           

3.Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;                                          

4.Kserokopie świadectw pracy;                                                                                                         

5.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;                          

6.Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;                                            

7.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (przed zatrudnieniem wymagane będzie złożenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru  Karnego),                                                                                                                                             

8.Oświadczenie o pełni praw publicznych, oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych.                                                                                                                                                     

9.Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumentu należy składać w terminie do 25 lipca 2014 r. w sekretariacie Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka w Zgierzu przy ul. J. Tuwima 21 lub przesłać pocztą na ww. adres w zaklejonej kopercie, opatrzonej podpisem ,,Nabór na  wolne kierownicze stanowisko urzędnicze -  Główny księgowy’’.

List motywacyjny i CV, powinny być opatrzone klauzulą: ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod  numerem  telefonu  (42) 716-40-53

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zastanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą przechowywane w sekretariacie przez 3 miesiące od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów po tym okresie, zostaną komisyjnie zniszczone w niszczarce. Żłobek nie odsyła dokumentów.

                    
                                                                                                              Dyrektor Miejskiego Żłobka w Zgierzu

                                                   Anna Kruczek


Ilość odsłon: 788
Dokument wytworzył(a): Anna Kruczek
Wprowadził(a): Anna Kruczek
Data publikacji: 2014-07-14 15:38
Ostatnia zmiana: 2014-07-14 15:38
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja

Rejestr zmian - (0)
Data: 2014-07-14 15:38Wprowadził(a): Anna KruczekOpis zmian: Pierwsza publikacja
separator